l 2556 l
 
หน้า l 1 l
           
 
 
 
 
           
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2556กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2556
กิจกรรมเลือกตั้ง
 
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com