:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

ชื่อ: โครงการสร้างเด็กไทยปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน

7 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่7กรกฎาคม2565 เทศบาลตำบลท่าสักจัดโครงการสร้างเด็กไทยปัญญาเลิศด้วยไอโอดีนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยมอบเกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสักและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสัก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร