:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัย (อัคคีภัย)

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายธีรพงษ์  สินธุชล นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก มอบหมายให้นายสมชัย  สนเเย้ม  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย)

โดย ..ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย เเละการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานเทศบาลตำบลท่าสักเเละนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสัก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร