:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

เทศบาลตำบลท่าสัก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างมีลักษณะ เป็นที่ราบและมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ห่างจากตัวเมืองอำเภอพิชัยประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 28 กิโลเมตร และห่างจากรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง ประมาณ 466 กิโลเมตร


มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

     ทิศเหนือ     จดบ้านท่าสัก หมู่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย 
     ทิศใต้       จดบ้านเต่าไห หมู่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย 
      ทิศตะวันออก  จดบ้านเต่าไหเหนือ หมู่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย 
     ทิศตะวันตก   จดบ้านท่าสัก หมู่ 1 ตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย