:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

            เขตเทศบาลตำบลท่าสักเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำน่าน ความเจริญของตัวเมืองจะอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำ มีพื้นที่ 1,425 ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชนดั้งเดิมเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่น บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน และเคยเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญในอดีต มีท่าน้ำขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่บริเวณภาคกลาง ต่อมามีการสร้างถนนและทางรถไฟคู่ขนานกับเม่น้ำน่าน จึงทำให้ชุมชนพัฒนามีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น มีโรงเลื่อยไม้ขนาดใหญ่เพื่อแปรรูปจำหน่าย มีโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน มีวัด มีตลาดสด เเละโรงภาพยนต์ โดยตำบลท่าสักได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าสักตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2496 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2496 เเละได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  ในปี 2550  ต่อมาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์) ได้ประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ปรับระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก เป็นเทศบาลขนาดกลาง จากปลัดระดับ 6 เป็นปลัดระดับ 7 ประกอบกับเทศบาลตำบลท่าสักได้กำหนดโครงสร้างเเละ กำหนดกรอบอัตรากำลังขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เเละอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  เพื่อเเก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ