หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
       
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสัก
       
 
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   
   
   
   
   
   
   
 
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
   
   
 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาล
   
   
   
 
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
   
   
   
   
   
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
แผนการใช้จ่ายเงิน
   
   
   
   
 
งบแสดงฐานะการเงิน
   
   
   
   
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน
   
 
แผนดำเนินการประจำปี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2555
   
   
   
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
     
     
     
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2556
   
   
     
     
   
     
     
     
     
     
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2557
   
   
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
     
     
   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
     
     
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
     
     
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2558
   
   
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
     
     
   
     
   
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2559
   
   
     
   
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
     
     
   
     
   
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2560
   
   
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
     
     
   
     
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
     
     
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2561
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
     
     
   
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
     
     
   
     
   
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2562
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
     
   
     
     
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
     
     
   
     
   
     
           
       

 

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com