:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวผกามาศ จงอยู่สุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรวรรณ นุ้ยขวัญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ บุษรา
นักวิชาการพัสดุ
นายบุญเชิด มาเปียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภลักษณา แถลงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกานต์พิชชา บุญประภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ