:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
กองการศึกษา
จ่าเอกนภมลฑล แดงแก้วเล็ก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชนนดา ก้อมท้วม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสมทรง แก้วเกิด
ครู
นางขวัญจิรา พานทอง
ครู
นางสาวดวงถวิล อยู่อ้น
ผู้ดูแลเด็ก
นางจิตตรา เพ็ชรสำราญ
ผู้ดูแลเด็ก