:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
กองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชนนดา ก้อมท้วม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอรสา เอี่ยมละมัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสมทรง แก้วเกิด
ครู
นางขวัญจิรา พานทอง
ครู
นางสาวดวงถวิล อยู่อ้น
ผู้ดูแลเด็ก
นางจิตตรา เพ็ชรสำราญ
ผู้ดูแลเด็ก