:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
กองช่าง
ว่าที่ ร.ต. พันธุ์เทพ ใจหลวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายธนารักษ์ มณีรัตนาพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ.ส.อ.กฤตภาค สนแย้ม
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายวีระ อิ่มเพ็ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน