:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายธีรพงษ์ สินธุชล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก
โทร. 080-6894696
นายศิวกร เพ็ชรเกิด
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก
โทร. 081-9050814
นายสมชัย สนแย้ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก
โทร. 088-2810041
นายพิษณุ เณรรอด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก
โทร 081-6275320
นายประสพ ขยายเสียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก
โทร 095-6299922