:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายธีรพงษ์ สินธุชล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก
โทร. 080-6894696
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสัก
นายสมยศ มุ้งตุ้ย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสัก
โทร 087-5779132
จ.อ.นภมลฑล แดงแก้วเล็ก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 089-2163999
นางสมถวิล วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 061-6624935
ว่าที่ ร.ต. พันธุ์เทพ ใจหลวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 086-2050139
จ่าเอกนภมลฑล แดงแก้วเล็ก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-2163999
พ.จ.อ.บุญเลิศ ระวังภัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 065-4170077
นางสาวพรทิพย์ บุษรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 087-6967299