:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพรทิพย์ บุษรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ