:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบัติ ทองประสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร 089-2270877
นายสุรเชษ วรอมรพันธุ์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร 062-8598853
นายรังสรรค์ กิ่งจันทร์
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร 092-9593691
นายอิทธิเดช ลาภประเสริฐพร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 080-7903188
พ.จ.อ.เลิศชาย เพ็ชรสำราญ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 081-7791313
นายสินชัย กิ่งเกล้า
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 065-2683274
นางสาววิภา อู่แสนขัน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 093-1385781
นางจรัญ สระทองอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 082-1751215
นายประเสริฐ แจ่มศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 085-3903163
นายประเสริฐ เม่นสิน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 061-9063358
นายสุชาติ หล่อตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 087-1987237
นางสมพิศ ทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 086-8167841