:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th
สำนักปลัด
จ.อ.นภมลฑล แดงแก้วเล็ก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์บางยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอุษาวดี ศรีวงค์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายมนตรี สุธารักษ์
นิติกรชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียน
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายธงทอง มีเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าง
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวนฤมล อ้นเจ๊ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธีระชัย จันทร์ปากน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประกอบ รุ่งบาง
ขับรถยนต์
นายธีระ ทีระแนว
ขับรถยนต์
นายเผ่าเทพ แก้วเกิด
ขับรถยนต์
นายพิเชษฐ กิ่งจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป