หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 


หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิภูษิต อินทรชัยศรี
ปลัดเทศบาล


 


นายสมยศ   มุ้งตุ้ย
รองปลัดเทศบาลนางจันทนิภา มณีรัตนาพร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสมถวิล วินทะไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชัญญ์พิมุกต์ ภาณุวัวัฒนภาคิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.อ.บุญเลิศ ระวังภัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
นางอมรรัตน์  รุจิวรากรกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com