หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 


หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมยศ   มุ้งตุ้ย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสัก


นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์บางยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสมถวิล วินทะไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต. พันธุ์เทพ ใจหลวง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวชัญญ์พิมุกต์ ภาณุวัฒนภาคิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
พ.จ.อ.บุญเลิศ ระวังภัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com