หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
person3
     
 

 

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์บางยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอุษาวดี ศรีวงค์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายมนตรี สุธารักษ์
นิติกรชำนาญการ

นายณัฐวัฒน์ อินทโฉม
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นายธงทอง มีเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายวิชัย ขอพารา
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประกอบ รุ่งบาง
ขับรถยนต์นายธีระ ทีระแนว
ขับรถยนต์นายเผ่าเทพ แก้วเกิด
ขับรถยนต์

นางสาวนฤมล อ้นเจ๊ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


นายธีระชัย จันทร์ปากน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com