หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
person3
     
 

 

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

นางจันทนิภา มณีรัตนาพร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์บางยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอุษาวดี ศรีวงค์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายมนตรี สุธารักษ์
นิติกรชำนาญการพ.จ.อ.เลิศชาย เพ็ชรสำราญ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พ.อ.อ.ไพรัตน์ แสงสุรเดช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายวิชัย ขอพารา
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นางสาวนฤมล อ้นเจ๊ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


นายธีระชัย จันทร์ปากน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายเผ่าเทพ แก้วเกิด
พนักงานขับรถยนต์นายประกอบ รุ่งบาง
พนักงานขับรถยนต์นายประกอบ รุ่งบาง
พนักงานขับรถยนต์

 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com