หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
person3
     
 

 

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

นางจันทนิภา มณีรัตนาพร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์บางยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวอุษาวดี ศรีวงค์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายมนตรี สุธารักษ์
นิติกรชำนาญการ

พ.จ.อ.เลิศชาย เพ็ชรสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พ.อ.อ.ไพรัตน์ แสงสุรเดช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายณัฐวัฒน์ อินทโฉม
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

 

นายวิชัย ขอพารา
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นายประกอบ รุ่งบาง
พนักงานขับรถยนต์นายธีระ ทีระแนว
พนักงานขับรถยนต์นายเผ่าเทพ แก้วเกิด
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนฤมล อ้นเจ๊ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


นายธีระชัย จันทร์ปากน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com