person1


     
 
หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
person1
     
 

 

บุคลากรกองคลัง

นางสมถวิล  วินทะไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 



นางสาวอรวรรณ   นุ้ยขวัญ
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชำนาญการ






นายณัฐพงศ์   ขระสุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายบุญเชิด มาเปียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุภลักษณษ แถลงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกานต์พิชชา บุญปะภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com