หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
 
 

บุคลากรกองช่าง

นายสมยศ มุ้งตุ้ย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิเวช มั่นแนบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.ส.อ.กฤตภาค สนแย้ม
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายธนารักษ์ มณีรัตนาพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

i

นายพงษ์เทพ อมดวง
พนักงานจ้างทั่วไป

 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com