หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
 
 

บุคลากรกองช่าง

นางสาวชัญญ์พิมุกต์ ภาณุวัวัฒนภาคิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการกองช่างจ.ส.อ.กฤตภาค สนแย้ม
ช่างไฟฟ้า

 

 นายธนารักษ์ มณีรัตนาพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายไชยา แสงมณี
พนักงานจ้างทั่วไป

 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com