หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
 
 

บุคลากรกองการศึกษา

นางอมรรัตน์ รุจิวรากรกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


นางสาวชนนดา ก้อมท้วม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางอรสา เอี่ยมละมัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสมทรง แก้วเกิด
ครู

นางขวัญจิรา พานทอง
ครู

 

นางสาวกัลยารัตน์ ทรัพย์ชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางกานต์พิชชา บุญประภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวดวงถวิล อยู่อ้น
ผู้ดูแลเด็กนางจิตตรา เพ็ชรสำราญ
ผู้ดูแลเด็ก
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com