หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
 

 

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมยศ มุ้งตุ้ย
รองปลัดเทศบาล
รก.ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวด 

 

นายธนารักษ์ มณีรัตนาพร
เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

นายธีระ ทีระแนว
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com