หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
 

 

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

พ.จ.อ.บุญเลิศ ระวังภัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

นางสาวนพวรรณ พชรศิลป์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com