หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
 

 

บุคลากรกองการประปา

นายเกียรติศักดิ์ ทองบำรุง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รก.ผอ.กองการประปา


 นางสาวสุภลักษณา แถลงดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


  

 

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com