หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสัก

 

นายธีรพงษ์   สินธุชล
ประธานสภาเทศบาล

นายสมชัย  สนแย้ม
รองประธานสภาเทศบาล

 

 

นายสังสรรค์  กิ่งจันทร์
เลขานุการสภาเทศบาลนายประเสริฐ  แจ่มศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ  เม่นสิน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญชู ถึงจุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมบัติ ทองประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพัลลภ มูลนี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษ  วรอมรพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 


นางรุ่งทิพย์ อู่แสนขัน
สมาชิกสภาเทศบาล

 


สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com