หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสัก

นายยิ่งใหญ่ อายะนันทน์
นายกเทศมนตรี


นายณุกูล เดือนหงาย
รองนายกเทศมนตรี


 

 


นางสาวรำเพย หมีแก้ว
รองนายกเทศมนตรี

 

นายชาติชาย เนตรจำนงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรี


     
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com